Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka drogę do uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Odpowiedzialność jest charakteryzowana przez NSA, jako odpowiedzialność solidarna, nieograniczona i subsydiarna. 

Solidarna - odpowiedzialność członka zarządu jest wspólna ze spółką. To oznacza, że organ decyduje od kogo będzie egzekwować zaległości.

Subsydiarna - gdy zaległości nie udało się ściągnąć od spółki.

Nieograniczona - członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w tym prywatnym.

 

WYNAJEM BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (w zależności od wybranej formy opodatkowania: skala podatkowa/podatek liniowy/ryczałt)

ZAKAZ AMORTYZACJI

WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYDZIERŻAWIANE ALBO WYNAJMOWANE NA PODSTAWIE UMOWY

Nie podlegają amortyzacji (NIE PODLEGAJĄ TEŻ UJĘCIU W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH):

  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
  • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

KOSZTY PODATKOWE

OPŁATY EKSPLOATACYJNE I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, W TYM NP. KOSZTY REMONTU, OPŁATY ZA MEDIA

PODLEGAJĄ ZALICZENIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

ULEPSZENIE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REKONSTRUKCJA, ADAPTACJA, MODERNIZACJA

Takie wydatki nie przekraczające w roku podatkowym 10.000,00 zł są kosztem uzyskania przychodów.

Takie wydatki przekraczające w roku podatkowym 10.000,00 zł nie są kosztem podatkowym, gdyż powodują wzrost wartości środka trwałego. Zwiększają wartość początkową i mogłyby być zaliczane do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Ponieważ od 2023 nie podlegają amortyzacji, to będą stanowiły koszt podatkowy dopiero w momencie sprzedaży takiego środka trwałego.

WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH NADAL MOŻNA ZALICZAĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

 

WYNAJEM PRYWATNY 

Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania jest ryczałt (8.5%/12.5%) od przychodów ewidencjonowanych.

Nie trzeba informować urzędu o rozliczeniu najmu w 2023 ryczałtem.

Jeśli w roku 2022 przychody nie przekroczyły 200.000 euro, to można wybrać kwartalne rozliczenie podatku.

Należy pamiętać, że przepis dotyczy przychodów z najmu wszelkiego rodzaju składników majątkowych, nie tylko nieruchomości ale rzeczy ruchomych.

W dniu 30 kwietnia 2013 roku Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw”. Wśród projektowanej nowelizacji znalazła się klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa zmiany w prawie podatkowym winny uwzględniać zagrożenia związane z uchylaniem się od opodatkowania, na co zwróciła uwagę również Komisja Europejska w Zaleceniach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie agresywnego planowania podatkowego [C(2012)8806], które dotyczą podatków bezpośrednich. Jednym z zalecanych przez Komisję rozwiązań jest właśnie przyjęcie przez państwa członkowskie zasady dotyczącej zwalczania nadużyć.
Polska została zobowiązana w terminie trzech lat do poinformowania Komisji o środkach przyjętych w celu realizacji owego Zalecenia. Celem klauzuli ma być zapewnienie równego traktowania wszystkich podatników. Najistotniejszą jej funkcją ma być jednakże prewencja. W projekcie podkreślono, iż wprowadzenie omawianej klauzuli ma również za zadanie uporządkować system prawa podatkowego, wyznaczając poprzez swoją treść i praktykę stosowania granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Czytaj więcej: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1027) wprowadzono zmiany zapobiegające nadużyciom podatkowych, wśród których znalazła się instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym, zwanych dalej „towarami wrażliwymi”. Towary wrażliwe zostały wymienione w dodanym do ustawy VAT załączniku nr 13.

Czytaj więcej: Zmiany w VAT: odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy