Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

Aktualne deklaracje o rezygnacji z PPK wygasają 28 lutego 2023 roku. Wszystkie rezygnacje złożone przed dniem 1 marca tracą zatem ważność - nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik złożył deklarację o rezygnacji rok temu czy dopiero kilka dni temu.

Pracodawca ma obowiązek do końca lutego 2023 poinformować pracownika i zleceniobiorcę:
o automatycznym zapisie do PPK od 1 kwietnia 2023,
o możliwości rezygnacji z PPK do 31 marca 2023 roku i w każdym innym czasie, gdy już są uczestnikami PPK.

Zatem jeśli pracownik chce zrezygnować z PPK, powinien ponownie złożyć pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji wpłat do PPK (może ją złożyć najwcześniej 01 marca, a najpóźniej 31 marca 2023 roku).

Czytaj więcej: Deklaracja o rezygnacji z PPK

Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka drogę do uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Odpowiedzialność jest charakteryzowana przez NSA, jako odpowiedzialność solidarna, nieograniczona i subsydiarna. 

Solidarna - odpowiedzialność członka zarządu jest wspólna ze spółką. To oznacza, że organ decyduje od kogo będzie egzekwować zaległości.

Subsydiarna - gdy zaległości nie udało się ściągnąć od spółki.

Nieograniczona - członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w tym prywatnym.

WYNAJEM BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (w zależności od wybranej formy opodatkowania: skala podatkowa/podatek liniowy/ryczałt)

Czytaj więcej: BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE 2023
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

W dniu 30 kwietnia 2013 roku Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw”. Wśród projektowanej nowelizacji znalazła się klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa zmiany w prawie podatkowym winny uwzględniać zagrożenia związane z uchylaniem się od opodatkowania, na co zwróciła uwagę również Komisja Europejska w Zaleceniach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie agresywnego planowania podatkowego [C(2012)8806], które dotyczą podatków bezpośrednich. Jednym z zalecanych przez Komisję rozwiązań jest właśnie przyjęcie przez państwa członkowskie zasady dotyczącej zwalczania nadużyć.
Polska została zobowiązana w terminie trzech lat do poinformowania Komisji o środkach przyjętych w celu realizacji owego Zalecenia. Celem klauzuli ma być zapewnienie równego traktowania wszystkich podatników. Najistotniejszą jej funkcją ma być jednakże prewencja. W projekcie podkreślono, iż wprowadzenie omawianej klauzuli ma również za zadanie uporządkować system prawa podatkowego, wyznaczając poprzez swoją treść i praktykę stosowania granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Czytaj więcej: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1027) wprowadzono zmiany zapobiegające nadużyciom podatkowych, wśród których znalazła się instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym, zwanych dalej „towarami wrażliwymi”. Towary wrażliwe zostały wymienione w dodanym do ustawy VAT załączniku nr 13.

Czytaj więcej: Zmiany w VAT: odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy