Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

Wstęp, postanowienia ogólne                                                  

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej https://www.dpanmar.pl/ oraz naszych usług.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu oraz usług, które świadczymy w ramach naszej działalności.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w serwisie https://www.dpanmar.pl/ oraz w związku z usługami, jakie świadczymy w ramach naszej działalności  jest:

Kancelaria Podatkowa Anmar Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Waryńskiego 46a/1, 80-242 Gdańsk, dla uproszczenia zapisów, zwana dalej Anmar , Administrator lub my.

Zakres przetwarzanych danych

W czasie korzystania z Serwisu https://www.dpanmar.pl/ Użytkownicy mają możliwość przekazywania danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację:

 • podczas wysyłania do nas maila Użytkownicy podają nam zwykle swoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail , treść wiadomości, nr telefonu);
 • strona https://www.dpanmar.pl/ korzysta z plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony,  więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”.

Jeśli wykażą Państwo zainteresowanie naszymi usługami, w celu przedstawienia oferty, podpisania umowy,
a następnie realizacji usługi, Anmar przetwarzać będzie dane w następującym zakresie:  nazwa firmy, forma działalności, adres siedziby, inne  adresy, związane z prowadzoną działalnością, nr identyfikacyjny typu NIP, REGON, KRS, dane osób reprezentujących oraz osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy (imiona, nazwiska, adresy email, nr telefonów) oraz wszelkie dane, w tym finansowe, niezbędne do realizacji określonych usług.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Anmar będzie przetwarzać dane osobowe:  

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane poprzez email zapytanie, w tym zwłaszcza w celu przedstawienia oferty / nawiązania współpracy, gdzie podstawą przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu wykonania usługi, w związku zawartą umową, gdzie podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji określonej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach, o których informujemy szczegółowo w punkcie „pliki cookies“ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu Administartora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 
 • w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie ciążą na Anmar, w związku z prowadzoną działalnością, w tym przede wszystkim przepisów: prawa podatkowego, ustawy o doradztwie podatkowym, ustawy o przeciwdziałalniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ustawy o rachukowości, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celu marketingu bezpośredniego, związanego z naszymi usługami, a także odpierania lub realizacji roszczeń cywilno-prawnych, co jest naszym uzasadnionym interesem ( 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu wykonania zawartej umowy, gdy stroną umowy jest inny podmiot a dane osobowe są podane w związku z reprezentacją tego podmiotu lub do kontaktu w celu realizacji umowy, gdzie podstawą przetwarzania jest uzasadniony interesem Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Anmar ustosunkowanie się do przesłanego zapytania od Użytkownika.

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonywania obowiązków, ciążących na Anmar lub zawarcia i realizacji umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Anmar dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Anmar zapewnia, że dostęp do danych osobowych Klientów w związku z realizacją naszych usług,  w tym zwłaszcza w zakresie:  usług księgowych i rachunkowych, obsługi kadrowo – płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, udzielania porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych, egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, sporządzania opinii w sprawach prawnopodatkowych, celnych, składek ZUS, opłat skarbowych i administracyjnych, optymalizacji podatkowej, audytów podatkowych, sporządzania skarg, odwołań i innych pism w postępowaniach administracyjnych i sądowych, reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, odbywa się z poszanowaniem przepisów w tym zakresie, w szczególności w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Anmar,  przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.

W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt na adres siedziby Anmar lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (urzędy, organy ścigania, inne instytucje nadzorcze),
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Anmar, w związku z realizowaną współpracą, w tym zwłaszcza dostawcom usług IT, usług marketingowych, kurierskich, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji   – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • w uzasadnionych sytuacjach dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Anmarem, powiązanym osobowo lub kapitałowo, w związku z zainteresowaniem Klienta świadczonymi przez nie usługami.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, zgodnie z wymogami przepisów (w tym  przykładowo art. 39 ustawy o doradztwie podatkowym, art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze; art. 5c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; art. 49 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),  z ewentualnym uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, jeśli to ona jest podstawą przetwarzania danych.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Pliki Cookies

Na stronie internetowej  https://www.dpanmar.pl/ wykorzystywane są pliki cookies, wyłącznie w celach niezbędnych do poprawnego funkcjonowania strony. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Anmar z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies może zmienić swoją zgodę (ustawienia plików cookie), może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik może  w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).

Anmar informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych  plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej  https://www.dpanmar.pl/

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Postanowienia końcowe

Anmar  dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały skuteczną ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie Rozporządzenia RODO.   

Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2022