Doświadczenie
Skuteczność
Bezpieczeństwo

Kontakt

doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawno - podatkowe polegające w szczególności na:

 • udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 
 • prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie; 
 • sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie; 
 • reprezentowaniu w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych, prawników i księgowych gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca z nami zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, a nasi specjaliści pomogą Państwu wybrać optymalne rozwiązania podatkowe.

audyt podatkowy

Nasz doświadczony zespół oferuje przeprowadzenie audytu podatkowego – kompleksowego badania prawidłowości rozliczeń podatkowych, będącego jednym ze sposobów kontroli i optymalizacji obciążeń publicznoprawnych podmiotów gospodarczych.
Usługa audytu podatkowego zawiera w szczególności:

 • badanie prawidłowości określenia i rozliczenia zobowiązań podatkowych,
 • badanie prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych,
 • propozycję działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych,
 • propozycję działań umożliwiających ograniczenie oraz wyeliminowanie ryzyka stwierdzonych nieprawidłowości podatkowych.

reprezentacja przed instytucjami

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych oferuje:

 • reprezentowanie podczas kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej,
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi,
 • sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej,
 • sporządzanie skarg, zażaleń i wniosków do wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

rejestracja i przekształcenia spółek

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych i prawników oferuje usługę  doradztwa strategicznego w zakresie rejestracji i przekształcenia spółek obejmującą w szczególności:

 • doradztwo przy wyborze optymalnej docelowej formy prowadzenia działalności,
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania,
 • sporządzanie i składanie dokumentów rejestracyjnych,
 • pomoc prawna przy przekształcaniu istniejących podmiotów.

optymalizacja podatkowa

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych, prawników i księgowych oferuje usługę w zakresie optymalizacji podatkowej, pozwalającej obniżyć wysokość obciążenia podatkowego za pomocą legalnych środków prawnych.
Wykorzystując przewidziane prawem podatkowym możliwości doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo prawne naszym Klientom przy optymalnym wykorzystaniu płynących z unormowań krajowych i międzynarodowych korzyści podatkowych.

Nasz zespół stale monitoruje i analizuje obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe, aby efektywnie wykorzystać je w realnej działalności biznesowej naszych Klientów.

usługi księgowe i rachunkowe

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych, prawników i księgowych oferuje kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe, w szczególności:

 • analiza źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgi handlowej,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT), 
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu), 
 • obliczanie należnych zaliczek dla celów podatku dochodowego, 
 • sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

obsługa płacowo - kadrowa

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych, prawników i księgowych w ramach obsługi płacowo – kadrowej oferuje:

 • sporządzanie umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie oraz dostarczanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowywanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • opracowywanie raportów i analiz w sprawie wynagrodzeń,
 • instruktaż w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy i świadczeń socjalnych
 • pomoc przy organizacji szkoleń BHP

rozliczenia z ZUS

Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców podatkowych, prawników i księgowych oferuje kompleksową obsługę w ramach usługi rozliczenia z ZUS, w szczególności:

 • zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS,
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i raportów.